Otevřené kurzy

Naše kurzy, rozvojové metody

Diagnostika týmových rolí s expertní zpětnou vazbou k výsledkům


Diagnostika týmových rolí s expertní zpětnou vazbou k výsledkům
Individuální diagnostika s využitím expertního systému Belbin Interplace

Objednávky můžete posílat v průběhu celého roku nezávisle na datu uvedeném v záhlaví této rozvojové metody. Žádaný termín realizace uveďte do poznámky v přihlášce.


Komu je diagnostika určena?

 • řadovým zaměstnancům i vedoucím pracovníkům firmy, resp. celým pracovním týmům, široké veřejnosti, která má zájem o svůj rozvoj

Belbin Interplace je program, který analyzuje sebehodnocení v oblasti týmových rolí s hodnocením pozorovatelů a generuje různé zprávy pro široké pole využití. Obsahuje tři oblasti, tj. individuální zprávy pro jedince, zprávy o týmu a zprávy o pracovním místě, zde porovnává kompatibilitu jedince s daným pracovním místem. Jedná se o velmi univerzální nástroj využívaný nejčastěji k těmto účelům:

 • budování týmů (nových i existujících), osobní rozvoj, rozvoj kariéry, interní výběry, externí výběrová řízení, restrukturalizace části firmy (týmů, oddělení) či firmy celé, design pracovních pozic a jejich efektivní obsazování, sestavení projektových týmů, management konfliktů, rozvojový management, talent management


Cíle diagnostiky:


Obecně:

 • porozumíte a budete umět aplikovat teorii Belbinových týmových rolí do praxe přímo na pracovišti či v organizaci díky sebepoznání a poznání kolegů
 • seznámíte se s obsahem výstupních zpráv z expertního systému a naučíte se zprávy efektivně interpretovat pro účely vlastního sebepoznání a osobního rozvoje a pro efektivní utváření pracovních týmů
 • zlepšíte osobní a týmovou efektivnost (dokážete rozpoznat případné nedostatky ve výkonu týmu při absenci určité role a budete vědět, kdo z týmu na nejlepší předpoklady chybějící roli v týmu převzít)
 • získáte reálný obraz o tom, jak tým spolupracuje a jak nejlépe přidělit úkoly členům týmu tak, abyste maximálně využili týmový potenciál a týmová produktivita rostla
 • prozkoumáte chemii týmových rolí vždy mezi dvěma jednotlivci v týmu
 • obdržíte individuální zprávu pro každého člena týmu a 5 zpráv o týmu, které vám pomohou efektivně týmy vyvážit, zvýšit produktivitu, morálku v týmu, zefektivnit komunikaci a urychlit inovace

Konkrétně pro účastníka:

 • budete znát své hlavní role v týmu, a zda vás kolegové v týmu vidí stejným způsobem, jako vidíte sám sebe (princip 360°zpětné vazby)
 • lépe rozpoznáte, čím vy konkrétně přispíváte k produktivitě týmu, kdy máte sami přispívat a kdy je vhodné přenechat iniciativu druhým s vhodnější rolí pro daný úkol
 • budete znát své silné a slabé stránky, své nejlepší pracovní styly i doporučení pro vhodná pracovní místa
 • obdržíte doporučení možností, jak rozvíjet váš pracovní, popř. manažerský styl
 • díky znalosti týmových rolí a své vlastní diagnostiky lépe porozumíte kolegům v týmu, pochopíte, v čem je jejich silná stránka a jak vzájemně ladit oblast produktivity i vzájemných vztahů v pracovním týmu

Pro firmu:

 • analýza hlavních týmových rolí zaměstnanců a poznání, zda firma plně využívá jejich silných stránek, naopak, kde potenciál člověka v realitě není naplněn
 • poznání silných a slabších stránek jedinců a efektivní nasměrování jejich dalšího rozvoj
 • reálný náhled na výkonnost a vyvážení pracovních týmů či skupin z pohledu týmových rolí
 • možnost porovnání profilu zaměstnance s požadavky na pracovní pozici


Forma dodávky:

Diagnostická část probíhá elektronickou formou přes internet, kdy každý účastník/zájemce obdrží link do on-line systému, vyplní sebehodnotící dotazník a nadefinuje vždy 4 pozorovatele, kteří účastníka/zájemce ohodnotí pomocí dotazníku pozorovatele (hodnocení 360° - ideálně nadřízený zaměstnance, kolega a podřízení + a -). Administrátor z firmy klienta (v případě zájmu firemního klienta, zpravidla personalista) má přístupový link do administrace celého systému a může průběžně sledovat, jak celá skupina vybraných účastníků se systémem pracuje. Administrátor má rovněž přístup ke všem zprávám a je zodpovědný za jejich archivaci a tisk účastníkům před individuálním rozhovorem k výsledkům s expertem na tento systém (externí psycholog či kouč, akreditovaný poradce pro systém Belbin Interplace).

Účastníci obdrží od personálního úseku firmy výtisk individuální zprávy a budou mít možnost v rámci 30 minut diskutovat o výsledcích s externím poradcem a nalézt si přesahy do své praxe i dalšího rozvoje. Individuální zájemce (nefiremní klient) obdrží celou zprávu v rámci osobní expertní zpětné vazby s akreditovaným poradcem na systém týmových rolí z firmy Proud aktivit. Termín zpětné vazby je vždy předem s klientem dohodnut.

Se zástupci firmy klienta je na závěr vedena diskuze k individuálním, popř. týmovým zprávám.


Konzultanti pro expertní zpětnou vazbu:

Ing. Mgr. Ilona Mičková, PCC - lektorka a konzultantka managementu, akreditovaný poradce pro Systém týmových rolí Belbin Interplace, psycholog a mezinárodně certifikovaný kouč


Cena diagnostiky:
Cena je stanovena pro 1 osobu a 1/2 hodinovou zpětnou vazbu s externím poradcem. Je možné objednat libovolný počet osob. Cena se tímto počtem osob vynásobí.


Termín realizace:
Termín realizace diagnostiky i zpětné vazby je plně na možnostech klienta. Po zaslání objednávky vás budeme ihned kontaktovat a veškeré termíny i další organizační záležitosti diagnostiky bychom s vámi prodiskutovali konkrétně.
Objednávky můžete posílat v průběhu celého roku nezávisle na datu uvedeném v záhlaví této rozvojové metody. Žádaný termín realizace uveďte do poznámky v přihlášce.


Ukázky některých výstupů ze Zprávy o týmových rolích:


               Zkušební Anna 3.jpg                 Zkušební Anna 4.jpgCena kurzu: 2 000,- Kč bez DPH/os. (DPH 21%)

Délka kurzu: 1 den

Vypsané termíny kurzu "Diagnostika týmových rolí s expertní zpětnou vazbou k výsledkům"

 • Kurz 1

  Začátek kurzu: 11.4.2022

Individuální koučink (3x) s diagnostikou týmových rolí

Individuální výsledkově zaměřený koučink (3x) s diagnostikou týmových rolí - naplňování osobního potenciálu jedince

Můžete objednávat v průběhu celého roku nezávisle na datumu uvedeném v záhlaví názvu této rozvojové metody. Žádaný termín realizace uveďte do poznámky v přihlášce.

Komu je určen?

 • top manažerům, dalším vedoucím pracovníkům, řadovým zaměstnancům firmy, klíčovým lidem, talentům, široké veřejnosti, apod.


Cíle koučování:

 • zvyšování výkonnosti prostřednictvím individuálního rozvoje
 • vlastní sebepoznání a posouzení možností rozvoje
 • identifikace silných a slabších stránek, postupné naplňování rezerv
 • dosažení pozitivních změn v myšlení, částečná změna postojů na základě vlastní motivace koučovaného
 • získání energie a chuti do změn
 • učení se na základě vlastních zkušeností
 • maximalizace výkonu koučovaného za přispění promyšlenějších kroků k cíli
 • růst samostatnosti a sebeřízení jedince
 • rozvoj dovedností pro vedení lidí a vytváření pozitivních vztahů s nimi
 • žádoucí změna postojů koučovaného a jejich odraz v celkové životní spokojenosti


Koučování - definice:

 • nedirektivní podpora při dosahování profesních i osobních cílů – elegantní cesta k volbě a změně
 • v rámci koučovacích rozhovorů je uplatňován individuální přístup „šitý na míru“ každému jedinci dle metodiky TASC Erickson College International (metodika koučinku naplňuje tyto předpoklady: 1. lidé jsou dobří, netřeba je „opravovat“, 2. klient má veškeré nezbytné zdroje, 3. každé chování má pozitivní úmysl, 4. klient dělá ta nejlepší možná rozhodnutí, 5. změna je nejen možná, ale i nevyhnutelná – směřování k rozvoji)
 • rozsah a zaměření koučinku je vždy přizpůsobeno očekáváním a potřebám klienta, popř. zadavatele
 • kouč neradí, ale pomáhá koučovanému najít vlastní cestu k osobnímu rozvoji a řešení aktuálních problémů – uvolňuje potenciál člověka
 • kouč především klade otázky a díky nim odhaluje „samozřejmosti“, paradigmata, bílá místa, slepé uličky, resp. omezení činnosti, které si koučovaný nemusí uvědomovat
 • pracuje s postoji koučovaného a se sebereflexí, uvolňuje tak potenciál pro změnu
 • koučovaný se aktivně podílí na rozhodování o způsobech a průběhu dosahování cílů, přebírá odpovědnost za svůj rozvoj

Práce během koučování se řídí modelem GROW:
G = goal, stanovení cíle rozvoje
R = reality, sebereflexe, východiska pro zlepšování
O = options, nalezení vlastní cesty k cíli
W = wrap-up, další kroky postupu, cíle a termíny
V rámci koučování je využívána celá řada koučovacích procesů a technik v závislosti na řešeném tématu i typu osobnosti koučovaného tak, aby zvolené metody práce vzájemně ladily a pro další rozvoj koučovaného byly efektivní.


Forma, rozsah a délka koučinku:

Pravidelná individuální setkání kouče a koučovaného, kdy kouč provází jedince v nacházení jeho vlastní cesty k řešení. Spojení transformačního a transakčního koučinku, tj. zaměření na pozitivní změnu osobnosti (dlouhodobější záležitost) a současně nabídnutí rychlých zásahů při řešení konkrétních situačních záležitostí, které koučovanému nabízí rychlý výsledek (transakční koučink).
Spolupráce začíná analýzou a pojmenováním současného stavu a situace jedince a dále rozpoznáním záměrů a cílů, ke kterým chce koučovaný dojít, tj. nalezení globálního kontraktu na zvolené koučovací období (zpravidla čtvrtroční – 3 setkání, v koučování je možné dle potřeby pokračovat až 1 rok). Zahájení individuálního koučinku optimálně čerpá informace při stanovení globálního kontraktu z výsledků dotazníků týmových rolí nebo rovněž z výsledků hodnocení 360°zpětné vazby každého koučovaného vrcholového manažera či zaměstnance či jiné osobnostní nebo rozvojové diagnostiky. V rámci této nabídky je vstupní diagnostikou Dotazník týmových rolí.
Zahájení koučování dle volby klienta. Další termíny koučovacích sezení budou dohodnuty na 1. setkání individuálně dle možností koučovaných.


Kouč:
Ing. Mgr. Ilona Mičková, PCC, lektorka a konzultantka managementu, psycholožka, certifikovaný kouč – absolventka TASC Erickson College International, Canada, profesionální kouč International Coach Federation – PCC, odkoučováno více než 2500 hodin


Cena:
Cena v rámci této nabídky obsahuje diagnostiku týmových rolí pomocí expertního systému Belbin Intreplace a 3x 60-ti minutové koučovací sezení. V koučinku je možné pokračovat dále i nad rámec této nabídky. Cena za dodatečné koučovací sezení bude s klientem projednána předem. Žádaný termín realizace uveďte do poznámky v přihlášce.
Cena kurzu: 7 500,- Kč bez DPH/os. (DPH 21%)

Délka kurzu: 3 dny

Vypsané termíny kurzu "Individuální koučink (3x) s diagnostikou týmových rolí"

 • Kurz 1

  Začátek kurzu: 6.6.2022

Skupinový koučink pro homogenní skupinu (2x4 hod.)


Skupinový koučink pro homogenní skupinu (2x4 hod.)

Můžete objednávat v průběhu celého roku nezávisle na datumu uvedeném v záhlaví názvu této rozvojové metody. Žádaný termín realizace uveďte do poznámky v přihlášce.


Komu je určen?

 • profesní či rozvíjené homogenní skupině (stejné či podobné profesní zařazení či jinak specifická charakteristika skupiny, např. talenti, IT specialisté komunikující se zákazníky, mistři, apod.) do max. 8 osob

Cíle skupinového koučování:

 • získání nadhledu, uvědomění si skutečného stavu věcí, lepší orientace v situaci, zvažování možností řešení a postupná realizace řešení z pohledu jedince a jeho profesního zařazení
 • postupný rozvoj kompetencí účastníků díky koučovacím technikám a podnětům kolegů, sdílejících stejnou či podobnou pracovní pozici i každodenní realitu

Forma, rozsah a obsah:
Skupinový koučink např. mistrů, koordinátorů probíhá formou pravidelných měsíčních setkání, kdy na základě individuálních rozvojových plánů mistrů, požadavků nadřízených a skutečných potřeb firmy jsou vybrána témata a účastníci koučinku přinášejí své pohledy, zkušenosti i otázky (své příběhy), jak v dané oblasti postupují. Kouč nemá roli rádce, ani učitele, ale pomocí otázek se snaží, aby si koučovaný s určitým nadhledem uvědomil skutečný stav věcí, lépe se v situaci zorientoval, začal zvažovat možnosti řešení a nakonec realizoval řešení z jeho pohledu optimální. Tak postupně rozvíjel své kompetence v dané oblasti. Každý z účastníků v průběhu setkání přispěje svým „příběhem“, oblastí, která je pro něj důležitá, zátěžová, s níž si dlouhodobě neví rady, má jisté pochybnosti o efektivitě svého řešení. Kouč pomocí citlivé diskuze koučovaných vnáší do problematiky i jiné pohledy a otvírá možnosti přístupu k aktuálnímu problému. Koučovaný projde celým koučovacím procesem před skupinou a zároveň získá další podněty od jiných mistrů. Na základě těchto zdrojů informací si stanoví svůj akční plán kroků, které do příštího setkání zrealizuje.

Průběh koučovacího sezení:

1. Úvod kouče, představení témat setkání, zahřívací kolo účastníků k aktuálnímu tématu
2. Co se podařilo či nepodařilo od poslední schůzky, plnění akčních plánů
3. Řešení určitého aktuálního tématu, zkušenosti účastníka, koučovací rozhovor, řízená diskuze
4. Učební problémová situace připravená koučem
5. Diskuze, zformování zásad pro praktické využití
6. Nastavení akčních plánů účastníků, co začnu dělat, co přestanu dělat, v čem budu pokračovat, apod.
7. Závěr, dohoda o tématech příští schůzky, možnost individuálního koučinku v rámci časové dotace

Každý z účastníků si vede ze skupinového koučinku zápis a definuje si akční kroky k naplnění svých individuálních cílů. Běžnou součástí práce účastníků je i plnění zadaných domácích úkolů a jejich následná kontrola. Nezbytným předpokladem pro skupinový koučink je atmosféra dobrovolnosti, důvěry, otevřenosti a týmovosti, která se skupinových koučinkem významně posiluje.


Kouč:
Ing. Mgr. Ilona Mičková, PCC, lektorka a konzultantka managementu, psycholožka, certifikovaný kouč – absolventka TASC Erickson College International, Canada, profesionální kouč International Coach Federation – PCC, odkoučováno více než 2500 hodin


Cena:

Cena je vypočtena na jednoho účastníka skupinového koučinku (2x 4 hodiny). Skupina na skupinový koučink může obsahovat 4-8 osob. Konečná cena se stanoví podle počtu účastníku skupinového koučinku. Nabídka obsahuje 2x 4 hod./měsíc, celkem 2 setkání po 4 hodinách v průběhu 2 měsíců pro skupinu od 4 do 8 koučovaných (ti jsou pro všechna setkání stejní), termíny zvoleny dle možností klienta. Žádaný termín realizace uveďte do poznámky v přihlášce.


Cena kurzu: 4 800,- Kč bez DPH/os. (DPH 21%)

Délka kurzu: 2 dny

Vypsané termíny kurzu "Skupinový koučink pro homogenní skupinu (2x4 hod.)"

 • Kurz 1

  Začátek kurzu: 5.9.2022

Týmový koučink pro konkrétní pracovní tým (6 hod.)


Týmový koučink pro konkrétní pracovní tým (6 hod.)

Objednávky můžete posílat v průběhu celého roku nezávisle na datu uvedeném v záhlaví této rozvojové metody. Žádaný termín realizace uveďte do poznámky v přihlášce.


Komu je určen?

 • týmům vrcholových manažerů, projektovým týmům, týmům jednotlivých úseků, apod., kteří mají společný cíl a hledají efektivnější cesty k jeho naplnění a k posílení vzájemné spolupráce
 • optimálně tým do 20 osob

Cíle týmového koučování:

 • posouzení současné úrovně výkonnosti týmu, identifikace případných nedostatků ve výkonu
 • získání reálného obrazu o tom, jak tým spolupracuje a jak nejlépe přidělit úkoly členům týmu tak, aby byl maximálně využitý týmový potenciál a rostla týmová produktivita
 • definice vize a cílů týmu, kroků k jejich naplňování
 • posílení odpovědnosti týmu za výsledky, zaměření na klíčové oblasti výkonnosti
 • otevření kreativity týmu, nastartování pozitivního myšlení
 • využití potenciálu myšlení plynoucích z rozdílnosti pohledů
 • vzájemné lepší pochopení mezi členy týmu, zmírnění konkurence, negativních a přehnaně kritických pohledů jedinců uvnitř týmu, vzájemné lepší poznání a rozvoj mezilidských vztahů (osobní postoj, tolerance a adaptabilita, týmovost, empatie, respekt k ostatním, apod.)

Forma, obsah a rozsah:

 • 6-ti hodinové setkání koučovaného týmu a kouče k společnému hledání aspektů, které by se v týmu měly vyvážit či rozvinout, nově nadefinovat tak, aby současná úroveň výkonnosti týmu rostla
 • před zahájením týmového koučinku a po půl roce po skončení prochází tým Zhodnocením výkonnosti a spolupráce (aasessmentem), tyto výsledky slouží k porovnání dosaženého stavu po skončení koučování, popř. k nadefinování oblastí, kterým by se týmový koučink měl přednostně věnovat
 • využití týmových koučovacích technik, zkušenostního učení a týmových aktivit k posílení koučovacího procesu v týmu (např. Disney strategie, logické úrovně, kola rovnováhy, teambuildingové aktivity)
 • definice akčních kroků týmu a kontrola jejich naplňování
 • standartní využití dotazníků týmových rolí Belbin e-interplace při týmovém koučinku, zejména jeho Zpráv o týmu umožňujících vyvážit tým optimálně co do zastoupení týmových rolí (v případě zájmu klienta o týmové zprávy se k ceně týmového koučinku připočítává cena za diagnostiku týmových rolí, tj. 1.790 Kč plus 21% DPH/osoba x počet diagnostikovaných osob)

Týmový koučink lze spojit s celkovým týmovým programem, kde jsou kromě týmového koučinku zahrnuty prvky vzdělávací (teorie zaměřená na aktuální témata, které si tým zvolí), outdoorové či indoorové aktivity využívající zážitkové učení, diagnostika jednotlivců, individuální koučovací rozhovory, apod. Na žádost klienta lze obsah i délku variabilně upravit.


Kouč:
Ing. Mgr. Ilona Mičková, PCC, lektorka a konzultantka managementu, psycholožka, certifikovaný kouč – absolventka TASC Erickson College International, Canada, profesionální kouč International Coach Federation – PCC, odkoučováno více než 2500 hodin


Cena:
Nabídka obsahuje týmový koučink v délce 6 hodin pro skupinu do 20 osob. Délku programu je možné libovolně navýšit, cena pak bude dohodnuta s klientem předem. Žádaný termín realizace uveďte do poznámky v přihlášce.
Cena kurzu: 2 000,- Kč bez DPH/os. (DPH 21%)

Délka kurzu: 1 den

Vypsané termíny kurzu "Týmový koučink pro konkrétní pracovní tým (6 hod.)"

 • Kurz 1

  Začátek kurzu: 10.10.2022